REGULAMIN PROGRAMU RODZINARODZINIE

 1. Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, Okopowa 55, 01-043 Warszawa, KRS: 0000198645, NIP: 5271006655 prowadzi stronę internetową umieszczoną pod domeną rodzinarodzinie.caritas.pl, zwaną dalej Stroną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności (http://www.caritas.pl/polityka-prywatności).

 2. Program działa w celu realizacji i wsparcia działań statutowych Caritas Polska, w szczególności organizowania pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za granicą.

 3. Program działa w ramach działalności statutowej Caritas Polska.

 4. Przychody z tytułu darowizn otrzymywanych ze wskazaniem celu stanowią przychody z działalności statutowej Caritas Polska.

 5. Regulamin Programu, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki jego funkcjonowania, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, Darczyńców, Partnerów oraz Operatora.

 6. Regulamin określa także zakres odpowiedzialności Operatora.

2

Poprzez użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

 1. Cel – ogłaszana na Stronie akcja polegająca na zbiórce środków finansowych na realizację określonego celu społecznie użytecznego, mieszczącego się w działalności statutowej Operatora, zgłaszanego przez Caritas Polska lub Partnerów;

 2. Darczyńca – każdy podmiot prawny, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała przynajmniej jednej wpłaty w dowolnej formie na wskazany na Stronie Cel zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 3. Darowizna – darowizna w rozumieniu prawa powszechnego, w szczególności kodeksu cywilnego, stanowiąca kwotę pieniężną przekazaną dobrowolnie przez Darczyńcę na rzecz działalności statutowej Operatora bez wskazania lub ze wskazaniem Celu opisanego na Stronie nie czyniąc jednak nikogo wierzycielem;

 4. Operator – Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa (KRS: 0000198645, NIP: 5271006655), która prowadzi Stronę;

 5. Partnerzy – podmioty zgłaszające propozycje Celów do finansowania przez Darczyńców na Stronie tj.: Caritas Liban, Caritas Syria, Caritas Jerozolima oraz inne podmioty kościelne pracujące na Bliskim Wschodzie.

 6. Serwis Pośrednictwa Finansowego – serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez eCard S.A., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk (KRS 0000042304, NIP 5213103040) ułatwiający Darczyńcom przekazywanie Darowizn;

 7. Użytkownik – każdy podmiot prawny, w tym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym Darczyńcy, który w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony.

3

 1. Wyłącznym właścicielem Strony jest Operator.

 2. Przed skorzystaniem ze Strony każdy Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 3. Każdy Użytkownik korzystając ze Strony bezwarunkowo akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 4. Wykorzystanie Strony choćby w części w jakimkolwiek celu bez zgody Operatora jest zabronione.

4

 1. Korzystanie ze Strony nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 2. Każdy Użytkownik dla prawidłowego korzystania ze Strony powinien posiadać urządzenia techniczne mające dostęp do sieci Internet wraz z legalnym oprogramowaniem, w tym przeglądarkami internetowymi.

 3. Użytkownicy dokonujący wpłaty na wskazane Cele poprzez serwis pośrednictwa finansowego powinni posiadać aktywną osobistą pocztę elektroniczną (email) lub podać adres zamieszkania w celu wysyłania ewentualnych podziękowań lub informacji o projekcie.

5

Operator umożliwia Partnerom zgłaszanie propozycji Celów.

6

 1. Korzystanie ze strony jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

 2. Operator umożliwia Użytkownikom przekazywanie Darowizn na Cele poprzez dobrowolny wybór za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego lub dzięki umieszczaniu na Stronie informacji o docelowym numerze konta Caritas Polska

 3. Kontakt Użytkowników z Operatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: RODZINARODZINIE@CARITAS.PL.

7

 1. Cele na Stronie są ogłaszane samodzielnie przez Operatora w ramach działalności statutowej Caritas Polska.

 2. Partner zgłaszając Operatorowi propozycję Celu powinien określić w szczególności:

  • cel akcji;

  • proponowaną wartość środków pieniężnych, których zebranie jest konieczne dla realizacji Celu.

 3. Użytkownicy mogą przekazywać Darowiznę zgodnie ze swoim wyborem wpłacając kwoty na rachunek Operatora za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego, serwisów internetowych banków (przelewy internetowe) lub przelewów i poleceń zapłaty tradycyjnych (banki, poczta).

 4. Operator informuje, iż w przypadku wpłaty za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego pobierana jest przez Serwis pośrednictwa finansowego prowizja na rzecz serwisu pośrednictwa finansowego, zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą eCard S.A. a Operatorem. Również rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, który pobiera prowizję, zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą eCard S.A. a Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobrania prowizji przez Serwis pośrednictwa finansowego. Wysokość prowizji jest objęta tajemnicą wynikającą z zawartej umowy między firmą eCard S.A. a Operatorem. Celem funkcjonowania Serwisu pośrednictwa finansowego jest maksymalne ułatwienie Użytkownikom dokonywania przedmiotowych płatności. W przypadku dobrowolnego wybrania pozostałych form wpłaty nie jest pobierana jakakolwiek prowizja przez Operatora.

 5. Operator umieszcza na Stronie orientacyjną sumę Darowizn przekazanych przez Użytkowników na określony Cel.

 6. W przypadku ewentualnego przekazania przez Operatora darowizny Partnerowi na realizację przez niego Celu jest on zobowiązany, we wskazanym przez Operatora terminie i na jego żądanie, przekazać Operatorowi szczegółowe rozliczenie dotyczące sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z akcji stanowiącej Cel, a także inne informacje, których zamieszczenia w raporcie Operator zażąda.

 7. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Operatora, w trakcie trwania akcji Cel stanie się bezprzedmiotowy lub nie uzyskano w określonym czasie kwoty niezbędnej do realizacji Celu poprzez Stronę i inne źródła finansowania, Operator może przeznaczyć zebraną kwotę w całości na realizację celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej Cel. Ponadto zbiórka na konkretny Cel może być ponawiana aż do uzyskania kwoty niezbędnej do realizacji Celu, jeżeli Operator stwierdzi, iż istnieje realne prawdopodobieństwo realizacji Celu.

 8. Nadwyżka zebranej kwoty może być przeznaczona na inne cele statutowe.

 9. Operator oświadcza, że środki przekazywane na konto Caritas Polska przez Użytkowników stanowią darowiznę Użytkownika na rzecz wskazanych na Stronie Celów mieszczących się w działalności statutowej Operatora.

 • Wpłata darowizny nie czyni nikogo wierzycielem, w szczególności względem Operatora.

8

Operator może pobrać środki wyłącznie na poczet utrzymania Strony oraz na koszty obsługi projektu, które nie mogą być większe niż 12% zebranych środków. Operator nie może uzyskiwać jakiekolwiek zysku w związku z funkcjonowaniem Strony.

9

 1. Akceptując Regulamin lub korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności http://www.caritas.pl/polityka-prywatnosci, która stanowi jego integralną część.

 2. Administratorem danych osobowych jest Operator Strony, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie prawidłowego korzystania ze Strony drogą elektroniczną oraz umożliwienia wysyłki ewentualnego Newslettera na adres poczty elektronicznej Użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej, jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wyraźnie wskazanych przez Operatora.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Operator może wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji lub ewentualnie zablokować Użytkownikowi dostęp do Strony.

 6. Operator może udostępniać dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom, które współpracują z Operatorem przy funkcjonowaniu Strony w celu realizacji Celu.

10

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora wobec Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich za ich szkodę lub krzywdę mogących się pojawić z uwagi na:

  • problemy techniczne Strony lub jego aktualizacje;

  • utratę danych powstałych w wyniku siły wyższej, aktualizacji Strony;

  • działania Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich sprzecznych z prawem lub z Regulaminem lub Polityką Prywatności.

 2. Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora za jakiekolwiek zobowiązania Partnerów a także Użytkowników lub osób trzecich.

 3. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Strony, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.

 4. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę lub krzywdę powstałą na skutek korzystania ze Strony w sposób sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym lub postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, w szczególności poprzez naruszanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych.

11

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony drogą elektroniczną na adres email Operatora: rodzinarodzinie@caritas.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.

 2. Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację powinna być udzielona przez Operatora w terminie 14 dni w formie elektronicznej lub formie pisemnej na znany Operatorowi adres Użytkownika.

 3. Reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu pośrednictwa finansowego są rozpatrywane przez Serwis pośrednictwa finansowego w oparciu o jego odrębny regulamin niezależny od Operatora.

12

 1. Operator w każdej chwili może zmienić Regulamin z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wejścia w życie

 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego upublicznienia na stronie internetowej po wcześniejszej pisemnej akceptacji Dyrektora Caritas Polska.

 3. Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej, a także w formie pisemnej w siedzibie Operatora.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie danych osobowych a także odpowiednie przepisy prawa kanonicznego.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Strony jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Operatora.